عکسهایی از طبیعت زیبای طارم   

 

لینک
۱۳۸٥/٢/٢۳ - مهدی انبارلویی